Background

reklamační podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád upravuje všechny právní vztahy vznikající mezi DDK SLOVAKIA, spol. s r.o., se sídlem Železničná 363, 905 01 Senica, IČO: 31417221, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, (dále v textu jen „Prodávající“) na jedné straně a jeho zákazníky (dále v textu jen „Kupující“) na straně druhé, na základě a v souvislosti s uplatňováním reklamací Kupujícími vůči Prodávajícímu, které souvisí s kvalitou a vadami zboží a/anebo služeb, které Prodávající prodává a/anebo poskytuje Kupujícímu (dále v textu jen „zboží“).

Tento Reklamační řád je součástí Kupní smlouvy a upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění zodpovědnosti za vady zboží anebo služeb (dále v textu jen “reklamace”) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jako i o vykonávání a podmínkách záručních oprav.

Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím přistupuje Kupující k podmínkám uvedeným v tomto Reklamačním řádu a výslovně s nimi souhlasí.

2. POSTUP PŘED UPLATNĚNÍM REKLAMACE

Před uplatněním reklamace je Kupující povinný důkladně zkontrolovat, zda nejsou vady tovaru způsobené špatným nastavením nebo zapojením zboží. Reklamované zboží je Kupující povinný doručit Prodávajícímu v původním obalu a mechanicky nepoškozený. V případě, že je reklamované větší množství zboží toho stejného druhu a jakosti, Kupující po dohodě s Prodávajícím doručí Prodávajícímu dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží (vzorek). Náklady na přepravu reklamovaného zboží do servisního místa hradí a snáší Kupující. Pokud není dále uvedené jinak, ke zboží je nutné doložit kopii faktury a vyplněný reklamační protokol.
V případě oprávněné záruční reklamace, bude zboží v co nejkratší možné lhůtě opravené, případně bezplatně vyměněné, přičemž způsob vyřízení reklamace určí Prodávající.
V případě neoprávněné záruční reklamace, budou Kupujícímu naúčtované všechny náklady související s touto reklamací (Právo posuzovat oprávněnost či neoprávněnost reklamace si vyhrazuje Prodávající).
V případě mimozáruční opravy je Kupující povinný se informovat o ceně opravy.

Kupující je povinen zboží bezodkladně prohlédnout. Prodávající nezodpovídá za vady zboží, které mohl Kupující při první prohlídce zjistit, zejména nezodpovídá za to, jak pozdě bude Kupující reklamovat chybějící příslušenství zboží, anebo mechanické poškození zboží zjistitelné už při první prohlídce zboží. Prodávající za takové vady tovaru nezodpovídá ani tehdy, pokud Kupující nevyužil možnost vykonat prohlídku zboží.

3. Záruka

Zodpovědnost Prodávajícího za vady je omezená na podmínky této záruky. Záruka není přenosná a uplatnit ji může pouze Kupující. Práva ze záruky (pohledávku z titulu záruky) nelze postoupit na třetí osobu. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vypracování. Prodávající není zodpovědný za vady zboží způsobené přirozeným opotřebováním, poškozením při přepravě, chybným použitím, údržbou, skladováním nebo jinými okolnostmi mimo bezprostřední kontroly Prodávajícího. Záruka platí, pokud byl výrobek používaný a nainstalovaný podle poskytnutého návodu a existujících předpisů. Záruka okamžitě zaniká, pokud zboží opraví, pozmění nebo otevře někdo jiný kromě osoby oprávněné a schválené Prodávajícím.

Prodávající poskytuje záruku na jím prodávané zboží následovně:

a) v případě použití elektronického předřadníku Tridonic, Philips, Vossloh-Schwabe a Osram (dodaného se světelným zdrojem) výrobce poskytuje záruku 60 měsíců ode dne dodání na schopnost elektronického předřadníku zabezpečit funkčnost světelného zdroje. Záruka se nevztahuje na životnost světelného zdroje
b) v případě použití elektronického předřadníku jiných výrobců nebo magnetického předřadníku výrobce poskytuje záruku 36 měsíců ode dne dodání na schopnost předřadníku zabezpečit funkčnost světelného zdroje. Záruka se nevztahuje na životnost světelného zdroje.
c) na konstrukční chyby (sváry, nátěr apod.) – 12 měsíců ode dne dodání,
d) pro nouzové jednotky svítidel – 12 měsíců ode dne dodání
e) pro světelné zdroje, v závislosti na okolních podmínkách svítidla a počtu provozních hodin, maximálně však – 24 měsíců ode dne dodání,
f) na kondenzátor pro svítidla – 12 měsíců ode dne dodání,
g) v případě použití svítidel disponujících technologií LED – v závislosti na výrobci čipu, maximálně však 60 měsíců ode dne dodání, pokud není určené jinak.

Všechny vady zboží je Kupující povinen oznámit písemně a bezodkladně poté, co měl Kupující možnost si zboží poprvé prohlédnout, nebo v případě, že není možné vadu zjistit prohlédnutím zboží, bezodkladně po zjištění vady, ale v žádném případě ne později než po uplynutí záruční doby určené v písmenkách a), b), c), d), e), f) nebo g) vyšší. Prodávající si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí ohledně reklamace. Pokud jsou v technickém listě (datasheet), na zboží, obalu nebo návodu vyznačené různé záruční doby, pro případ odstranění jakýchkoliv pochybností se má za to, že platí nejkratší z nich.

Všechny dohody, záruky, podmínky, zodpovědnosti a nápravy vztahující se na jakékoliv vlastnosti nebo vady zboží jiné, než tu jasně uvedené, se výslovně vylučují. Jednoznačně se odmítají zejména jakékoliv předpokládané záruky a podmínky obchodovatelnosti a vhodnosti na konkrétní účel.

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží, které po jeho převzetí:

a) způsobil Kupující nebo jiná (třetí) osoba jeho mechanickým nebo jiným poškozením, nebo vznikly poškozením živelnými událostmi,
b) vznikly nesprávným způsobem používání, nedovoleným používáním zboží na jiné účely než na jaké je určený svým charakterem nebo jeho používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které výrobce nebo Prodávající nepovoluje nebo nedoporučuje,
c) vznikly jako důsledek:
svévolných úprav a/nebo oprav vykonávaných jinak než v rámci reklamačního konání záruční opravou ve smyslu ustanovení Reklamačního řádu nebo v jiných než Prodávajícím určených, nebo Kupujícímu jiným prokazatelným způsobem oznámených autorizovaných servisních střediskách,
jiných zřejmých neodborných zásahů nebo jakýmkoliv jiným zacházením se zbožím, které bylo v rozporu s návodem k němu, se záručními podmínkami a v nich uvedenými pokyny a upozorněními pro Kupujícího, nebo pokud byla vada způsobená Kupujícím jeho skladováním, používáním nebo uložením ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním nebo jinak nevhodném prostředí, nebo jeho odkládáním, nebo uschováváním na místa s takovýmto prostředím,
g)v ostatních případech uvedených v jiných dokumentech, například v záručním listě nebo v návodě výrobce nebo Prodávajícího.

Záruka se dále nevztahuje na:

vady způsobené nesprávným elektrickým zapojením, nebo
vady způsobené nedodržením zásad používání, nebo
ady způsobené mechanickým poškozením zboží, včetně náhodného, zejména poškození plastových častí, nebo
zboží elektricky poškozené neodborným zásahem, přepětím v síti, případně působením elektrostatického výboje, nebo
vady způsobené použitím komponentů jiných, než doporučených prodávajícím, výrobcem, nebo dodavatelem, stejně jako i opravou vykonanou nepověřenou osobou, nebo
zboží poškozené v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů, nebo
tovar provozovaný za extrémně neobvyklých podmínek, nebo
zboží s poškozenými nálepkami, popřípadě jinými ochrannými znaky, případně s odstraněným, nebo poškozeným sériovým číslem výroby, nebo
vady způsobené použitím nekompatibilních komponentů při opravě zboží, nebo
přirozené opotřebování zboží a jeho komponentů, a podobně. Záruka nezahrnuje žádné náklady na práci, instalaci, resp. další materiál, bez předešlého písemného souhlasu/potvrzení Prodávajícího, předtím než je práce/oprava vykonaná. Kupující není oprávněný odstranit vady tovaru svépomocně nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovémto případě Kupující ztrácí záruku na zboží. Prodávající neakceptuje žádné finanční odškodnění bez předešlého písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající v žádném případě nebude nést zodpovědnost za žádné speciální, vedlejší, nepřímé nebo následné škody, jako je ztráta na zisku, ztráta smlouvy, škoda na majetku, škoda na použití, nákup náhrady, nebo zodpovědnosti třetím stranám. Prodávající si vyhrazuje právo zamítnout celou reklamaci, pokud se v reklamovaném množství prokazatelně objeví výrobek zakoupený v jiné společnosti.

4. UPLATNĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

Kupující musí dopředu informovat příslušného obchodního manažera Prodávajícího o reklamaci. K reklamaci poškozeného svítidla je nutné předložit zejména: kopii faktury, doklad o zaplacení kupní ceny, reklamační protokol, fotografii, případně poškozené svítidlo. Zaslané svítidlo nebo dokumentace musí obsahovat čitelný štítek s datem výroby. Reklamované zboží musí být fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí, s neporušenými plombami, nepozměněnými případně neodstraněnými výrobními čísly a podobně.

Kupující je povinný vyplnit reklamační protokol, ve kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje a odevzdá reklamované zboží v původním balení s kompletním příslušenstvím a dokumentací Prodávajícímu. V reklamačním protokolu Kupující uvede kontaktní adresu (e-mail, telefonní a/anebo faxové číslo), na které bude Prodávajícím vyrozuměný o způsobu vyřešení reklamace. Prodávající nenese zodpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit.

V případě, že je reklamováno větší množství zboží toho stejného druhu a jakosti, Kupující po dohodě s Prodávajícím doručí Prodávajícímu dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží (vzorek).

V případě nesplnění jakékoliv a kterékoliv povinnosti Kupujícího uvedené v Reklamačním řádu není možné ze strany Prodávajícího reklamaci vyřešit.

5. NÁKLADY ÚČTOVANÉ PŘI NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI, MIMOZÁRUČNÍM A POZÁRUČNÍM SERVISU

Kupující je povinný v případě neoprávněné reklamace, resp. při mimozáručním a pozáručním servisu uhradit:

a) Hodinové sazby za vykonanou práci:
V pracovní čas v pracovních dnech v prostorách Kupujícího Po-Pá 8,00-12,00 13,00-17,00 : 30 EUR/h (i započatou) na osobu
V pracovní čas v pracovních dnech v prostorách Prodávajícího Po-Pá 7,30-11,30 12,00-16,00 : 20,00 EUR/h (i započatou) na osobu
Přesčasy v pracovních dnech: 35 EUR/h(i započatou) na osobu Dny pracovního volna: 45 EUR/h (i započatou) na osobu
Svátky : 60 EUR/h (i započatou) na osobu
Pracovní doba se počítá od zahájení výjezdu ze sídla Prodávajícího.
b) Cestovní náhrady:
Letadlo: podle skutečné ceny letenky, turistická třída
Vlak : podle ceny cestovního lístku, I. třída
Automobil : 0,70 EUR/km
Ostatní transport: taxi, metro apod. podle nákladů.
c) Stravné
Podle sazebníku o stravných náhradách v dané krajině.. d) Ubytovaní
Podle skutečných nákladů v hotelu střední třídy. e) Náhradní díly
Použité náhradní díly budou fakturované na základě aktuální ceny včetně dopravy. f)Ostatní náklady
Ostatní náklady potřebné na opravu (plošiny, lešení, povolení apod.) budou fakturované podle skutečné ceny.

6.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Pokud Kupujícímu ve smyslu ustanovení Reklamačního řádu a ustanovení příslušných platných právních předpisů vznikne povinnost převzít zboží (např. v případě opravy či výměny) od Prodávajícího anebo ho Prodávající v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu anebo platných právních předpisů na převzetí reklamovaného zboží vyzve, je Kupující povinný bezodkladně zboží od prodávajícího na příslušném místě podle výzvy prodávajícího, převzít.

Pokud Kupující nepřevezme zboží ani do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu povinnost převzít zboží vznikla anebo ode dne doručení výzvy Prodávajícího o převzetí zboží, bude prodávající po uplynutí této lhůty skladovat zboží po dobu šedesáti (60) dní na náklady Kupujícího, které se Kupující zavazuje uhradit ve lhůtě a v sumě fakturované Prodávajícím. Po uplynutí této dodatečné lhůty je prodávající oprávněný zboží vhodným způsobem na účet Kupujícího prodat a proti získané kupní ceně započítat jakékoliv svoje splatné i nesplatné pohledávky vůči Kupujícímu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit přiměřeně příslušnými ustanoveními jednotlivých kupních smluv.

Prodávající je oprávněný jednostranně měnit anebo doplňovat Reklamační řád, přičemž změnou se rozumí i částečné anebo úplné nahrazení Reklamačního řádu novým Reklamačním řádem.

Aktuální znění Reklamačního řádu určí prodávající zveřejněním. Zveřejněním se pro účely Reklamačního řádu rozumí zpřístupnění dokumentu anebo informace ve veřejně přístupných prostorách Prodávajícího anebo jinou, podle úvahy Prodávajícího, vhodnou formou, čímž dokument anebo informace nabude účinku, pokud není v příslušném dokumentu určené jinak

sociální sítě