Background

reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi DDK SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Železničná 363, 905 01 Senica, IČO: 31417221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, (ďalej v texte len „Predávajúci“) na jednej strane a jeho zákazníkmi (ďalej v texte len „Kupujúci“) na strane druhej, na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií Kupujúcimi voči Predávajúcemu, ktoré súvisia s kvalitou a vadami tovaru a/alebo služieb, ktoré Predávajúci predáva a/alebo poskytuje Kupujúcemu (ďalej v texte len „tovar“).

Tento Reklamačný poriadok je súčasťou Kúpnej zmluvy a upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb (ďalej v texte len “reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní a podmienkach záručných opráv.

Uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pristupuje Kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku a výslovne s nimi súhlasí.

2. Postup pred uplatnením reklamácie

Pred uplatnením reklamácie je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či vady tovaru nie sú spôsobené zlým nastavením alebo zapojením tovaru. Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu v pôvodnom obale a mechanicky nepoškodený. V prípade, ak je reklamované väčšie množstvo tovaru toho istého druhu a akosti, Kupujúci po dohode s Predávajúcim doručí Predávajúcemu dohodnutý počet kusov reklamovaného tovaru (vzorka). Náklady na prepravu reklamovaného tovaru do servisného miesta hradí a znáša Kupujúci.Ak nie je ďalej uvedené inak, k tovaru je nutné doložiť kópiu faktúry a vyplnený reklamačný protokol.
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie, bude tovar v čo najkratšej možnej lehote opravený, prípadne bezplatne vymenený, pričom spôsob vybavenia reklamácie určí Predávajúci.
V prípade neoprávnenej záručnej reklamácie, budú Kupujúcemu naúčtované všetky náklady súvisiace s touto reklamáciou (Právo posudzovať oprávnenosť či neoprávnenosť reklamácie si vyhradzuje Predávajúci).
V prípade mimozáručnej opravy je Kupujúci povinný sa informovať na cenu opravy.

Kupujúci je povinný tovar bezodkladne prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol Kupujúci pri prvej prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak Kupujúci bude neskôr reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru, alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné už pri prvej prehliadke tovaru. Predávajúci za takéto vady tovaru nezodpovedá ani vtedy, ak Kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

3. Záruka

Zodpovednosť Predávajúceho za vady je obmedzená na podmienky tejto záruky. Záruka nie je prenosná a uplatniť si ju môže len Kupujúci. Práva zo záruky (pohľadávku z titulu záruky) nie je možné postúpiť na tretiu osobu.Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a vypracovania. Predávajúci nie je zodpovedný za vady tovaru spôsobené prirodzeným opotrebovaním, poškodením pri preprave, chybným použitím, údržbou, skladovaním alebo inými okolnosťami mimo bezprostrednej kontroly Predávajúceho. Záruka platí, pokiaľ bol výrobok používaný a nainštalovaný podľa poskytnutého návodu a existujúcich predpisov. Záruka okamžite zaniká, ak tovar opraví, pozmení alebo otvorí niekto iný okrem osoby oprávnenej a schválenej Predávajúcim.

Predávajúci poskytuje záruku na ním predávaný tovar nasledovne:

a) v prípade použitia elektronického predradníka Tridonic, Philips, Vossloh-Schwabe a Osram (dodaného so svetelným zdrojom) výrobca poskytuje záruku 60 mesiacov odo dňa dodania na schopnosť elektronického predradníka zabezpečiť funkčnosť svetelného zdroja. Záruka sa nevzťahuje na životnosť svetelného zdroja.
b) v prípade použitia elektronického predradníka iných výrobcov alebo magnetického predradníka výrobca poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa dodania na schopnosť predradníka zabezpečiť funkčnosť svetelného zdroja. Záruka sa nevzťahuje na životnosť svetelného zdroja.
c) na konštrukčné chyby (zvary, náter a pod.) – 12 mesiacov odo dňa dodania,
d) pre núdzové jednotky svietidiel – 12 mesiacov odo dňa dodania,
e) pre svetelné zdroje, v závislosti od okolitých podmienok svietidla a počtu prevádzkových hodín, maximálne však – 24 mesiacov odo dňa dodania,
f) na kondenzátor pre svietidlá – 12 mesiacov odo dňa dodania,
g) v prípade použitia svietidiel disponujúcich technológiou LED – v závislosti od výrobcu chipu maximálne však 60 mesiacov odo dňa dodania, ak nie je určené inak.

Všetky vady tovaru je Kupujúci povinný oznámiť písomne a bezodkladne po tom, čo mal Kupujúci možnosť si tovar prvý krát prezrieť, alebo v prípade keď nie je možné vadu zistiť prezretím tovaru, bezodkladne po zistení vady, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako po uplynutí záručnej doby určenej v písmenách a), b), c), d), e), f) alebo g) vyššie. Predávajúci si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie ohľadom reklamácie. Ak sú na technickom liste (datasheet), tovare, obale alebo návode vyznačené rôzne záručné doby, pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí z nich najkratšia.

Všetky dohody, záruky, podmienky, zodpovednosti a nápravy vzťahujúce sa na akékoľvek vlastnosti alebo vady tovaru iné, než tu výslovne uvedené, sa výslovne vylučujú. Výslovne sa odmietajú najmä akékoľvek predpokladané záruky a podmienky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré po jeho prevzatí:

a) spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením, alebo vznikli poškodením živelnými udalosťami,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním tovaru na iné účely než na aké je určený svojím charakterom alebo jeho používaním v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo Predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
c) vznikli ako dôsledok:
svojvoľných úprav a/alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo v iných ako Predávajúcim určených alebo Kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
iných zrejmých neodborných zásahov alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s tovarom, ktoré bolo v rozpore s návodom k nemu, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a upozorneniami pre Kupujúceho, alebo ak vada bola spôsobená Kupujúcim jeho skladovaním, používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo jeho odkladaním, alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,
g)v ostatných prípadoch uvedených v iných dokumentoch, napríklad v záručnom liste alebo v návode výrobcu alebo Predávajúceho.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na:

vady spôsobené nesprávnym elektrickým zapojením, alebo
vady spôsobené nedodržaním zásad používania, alebo
vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného, najmä poškodenie plastových častí, alebo
tovar elektricky poškodený neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja, alebo
vady spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných predávajúcim, výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou vykonanou nepoverenou osobou, alebo
tovar poškodený v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov, alebo
tovar prevádzkovaný za extrémne neobvyklých podmienok, alebo
tovar s poškodenými nálepkami, poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom výroby, alebo
vady spôsobené použitím nekompatibilných komponentov pri oprave tovaru, alebo
prirodzené opotrebovanie tovaru a jeho komponentov, a podobne.Záruka nezahŕňa žiadne náklady na prácu, inštaláciu, resp. ďalší materiál, bez predošlého písomného odsúhlasenia/potvrdenia Predávajúcim, predtým ako je práca/oprava vykonaná. Kupujúci nie je oprávnený odstrániť vady tovaru svojpomocne alebo prostredníctvom tretej osoby; v takomto prípade Kupujúci stráca záruku na tovar.Predávajúci neakceptuje žiadne finančné odškodnenie bez predošlého písomného odsúhlasenia Predávajúcim. Predávajúci v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, vedľajšie, nepriame alebo následné škody, ako je strata na zisku, strata zmluvy, škoda na majetku, škoda na použití, nákup náhrady, alebo zodpovednosti tretím stranám.Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť celú reklamáciu ak sa v reklamovanom množstve preukázateľne objaví výrobok zakúpený v inej spoločnosti.

4. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia)

Kupujúci musí vopred informovať príslušného obchodného managera Predávajúceho o reklamácii. K reklamácii poškodeného svietidla je nutné predložiť najmä: kópiu faktúry, doklad o zaplatení kúpnej ceny, reklamačný protokol, fotografiu, prípadne poškodené svietidlo. Zaslané svietidlo či dokumentácia musia obsahovať čitateľný štítok s dátumom výroby. Reklamovaný tovar musí byť fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, s neporušenými plombami, nepozmenenými prípadne neodstránenými výrobnými číslami a podobne.

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá reklamovaný tovar v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou Predávajúcemu. V reklamačnom protokole Kupujúci uvedie kontaktnú adresu (e-mail, telefónne a/alebo faxové číslo), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

V prípade, ak je reklamované väčšie množstvo tovaru toho istého druhu a akosti, Kupujúci po dohode s Predávajúcim doručí Predávajúcemu dohodnutý počet kusov reklamovaného tovaru (vzorka).

V prípade nesplnenia akejkoľvek a ktorejkoľvek povinnosti Kupujúceho uvedenej v Reklamačnom poriadku nie je možné zo strany Predávajúceho reklamáciu vybaviť.

5. Náklady účtované pri neoprávnenej reklamácii, mimozáručnom a pozáručnom servise

Kupujúci je povinný v prípade neoprávnenej reklamácie, resp. pri mimozáručnom a pozáručnom servise uhradiť:

a) Hodinové sadzby za vykonanú prácu
V pracovný čas v pracovných dňoch v priestoroch Kupujúceho Po-Pi 8,00-12,00 13,00-17,00 : 30 EUR/h (i začatú)na osobu
V pracovný čas v pracovných dňoch v priestoroch Predávajúceho Po-Pi 7,30-11,30 12,00-16,00 : 20,00 EUR/h (i začatú)na osobu
Nadčasy v pracovných dňoch : 35 EUR/h (i začatú)na osobu Dni pracovného voľna : 45 EUR/h (i začatú)na osobu
Sviatky : 60 EUR/h (i začatú)na osobu
Pracovná doba sa počíta od začatia výjazdu zo sídla Predávajúceho.
b) Cestovné náhrady
Lietadlo : podľa skutočnej ceny letenky, turistická trieda
Vlak : podľa ceny cestovného lístka, I trieda
Automobil : 0,70 EUR/km
Ostatný transport : taxi, metro a pod. podľa nákladov
c) Stravné
Podľa sadzobníka o stravných náhradách v danej krajine. d) Ubytovanie
Podľa skutočných nákladov v hoteli strednej triedy. e) Náhradné diely
Použité náhradné diely budú fakturované na základe aktuálnej ceny vrátane dopravy. f) Ostatné náklady
Ostatné náklady potrebné na opravu (plošiny, lešenia, povolenia a pod.) budú fakturované podľa skutočnej ceny.

6. Prevzatie tovaru

Pokiaľ Kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať tovar (napr. v prípade opravy či výmeny) od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovaného tovaru vyzve, je Kupujúci povinný bezodkladne tovar od Predávajúceho na príslušnom mieste podľa výzvy Predávajúceho, prevziať.

Pokiaľ Kupujúci neprevezme tovar ani do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, bude Predávajúci po uplynutí tejto lehoty skladovať tovar po dobu šesťdesiat (60) dní na náklady Kupujúceho, ktoré sa Kupujúci zaväzuje uhradiť v lehote a v sume fakturovanej Predávajúcim. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty je Predávajúci oprávnený tovar vhodným spôsobom na účet Kupujúceho predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať akékoľvek svoje splatné aj nesplatné pohľadávky voči Kupujúcemu.

7. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť primerane príslušnými ustanoveniami jednotlivých kúpnych zmlúv.

Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť alebo dopĺňať Reklamačný poriadok, pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie Reklamačného poriadku novým Reklamačným poriadkom.

Aktuálne znenie Reklamačného poriadku určí Predávajúci zverejnením. Zverejnením sa pre účely Reklamačného poriadku rozumie sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Predávajúceho alebo inou, podľa úvahy Predávajúceho vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.

sociálne siete